“De concurrentiegerichte dialoog……. waarom niet?” Deel 2

In maart 2019 schreef ik over de overwegingen om een concurrentiegerichte dialoog als bijzondere aanbestedingsprocedure te hanteren. In het vervolg van deze drieluik ga ik in op de voorbereiding en selectiefase.

Nog even over de casus (behoeftestelling):

Het betreft de gezamenlijke ontwikkeling van een IT applicatie door opdrachtgever en een te selecteren opdrachtnemer. Waarbij het beheer ‘in house’ wordt gedaan en de wens van ontwikkeling van de applicatie op basis van ‘open source’. Hiervoor is geen volledig Programma van Eisen (PvE) op te stellen, zonder hulp van de markt. De concurrentiegerichte dialoog is een geschikte procedure om samen (aanbestedende dienst en gegadigde) een oplossing met bijbehorend PvE te ontwikkelen wat vervolgens de basis is voor de inschrijving.

De voorbereiding en selectie

De concurrentie gerichte dialoog omvat drie fasen:

  1. De selectiefase om tot geschikte partijen te komen (dit is niet anders dan bij een niet openbare procedure);
  2. De dialoogfase om tot een geschikte en passende oplossing te komen met elk van de geselecteerde gegadigden uit de selectiefase afzonderlijk. Dit gebeurt in een aantal ronden waarin van ‘grof naar fijn’ een aantal (ontwerp) documenten worden besproken en een prototype wordt gedemonstreerd;
  3. De gunningsfase waarin de inschrijving wordt gedaan en de winnende inschrijving wordt geselecteerd. De inschrijving betreft, naast de prijs en de invulling van de gunningscriteria, tevens een prototype van de applicatie.

Tijdens de marktconsultatie was reeds een concept PvE aan de markt voorgelegd. Dit is met enkele kleine aanpassingen onderdeel van het aanbestedingsdossier voor de selectiefase geworden. Het selectie document had meer voeten in aarde. De focus in het selectie document lag met name bij het opstellen van de juiste minimumeisen (geschiktheidseisen) en selectiecriteria. Hiermee wil je binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving in feite aanmeldingen van ondernemingen die de applicatie succesvol kunnen ontwikkelen en implementeren zoals jij wilt. Bij de minimumeisen ging het naast technische geschiktheid ook om het vermogen om samen te werken/ontwikkelen. In de selectiecriteria, die nodig zijn om tot drie partijen te komen, is hier nader het accent op gelegd.  Uiteraard was het vermogen om ‘open source’ te kunnen ontwikkelen een belangrijk selectiecriterium.

Resultaat

Vijf ondernemingen hebben zich aangemeld waarvan er drie geschikt zijn bevonden. Deze drie kregen een uitnodiging voor deelname aan de dialoogfase.

In het volgende en tevens laatste deel van de drieluik zal ik ingaan op de dialoogfase en de gunning. Indien u meer wil weten over de voorbereiding en selectiefase dan kunt u mij gerust benaderen via een bericht middels het contactformulier op onze website.